Eindelijk duidelijkheid over de Wettelijke Incassokosten?

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad antwoord gemaakt op een prejudiciële vraag van de Rechtbank Gelderland. De vraag is gesteld om een einde te maken aan de discussie in incassoland of er buiten de 14 dagen brief bij vorderingen op particulieren nog een incassohandeling dient te worden verricht alvorens aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe zat het ook alweer?

De Nieuwe Wet Incassokosten (WIK)

Sinds 1 juli 2012 is de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten wettelijk gereguleerd middels de WIK. In de WIK is opgenomen dat er minimaal één kosteloze aanmaning moet worden verzonden om aanspraak te kunnen maken op de genormeerde incassokosten.  In de wet is geregeld dat incassokosten nu bij wet afgedwongen kunnen worden en regulerend is op ondernemingen indien er onderling niets geregeld is. De wet is bedoeld om een eenduidige regeling te maken die voor alle partijen duidelijk is en tevens om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten.

De genormeerde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend via onderstaande wettelijk vastgestelde staffel:

Hoofdsom                               Incassokosten             Opmerking

Over de eerste € 2.500                         15%                 met een minimum van € 40

Over de volgende € 2.500                     10%

Over de volgende € 5.000                       5%

Over de volgende € 190.000                   1%

Boven de € 200.000                              0,5%                met een maximum van € 6.775

Één van de hoofdpunten van de wet incassokosten is dat er eerst een kosteloze 14 dagen brief verzonden moet zijn alvorens de schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen bij debiteur. Deze 14 dagen brief dient aan enkele vastgestelde eisen / voorwaarden te voldoen, zoals een termijn van 14 dagen, de hoogte van de incassokosten en of er wel of geen btw gerekend gaat worden over de incassokosten. Nadere incassohandelingen buiten de 14 dagen brief zouden niet nodig zijn.

In mijn artikel van januari 2014 heb ik reeds de invoering van de wet incassokosten geëvalueerd. Buiten de twijfel of de nieuwe wet positief heeft uitgepakt voor debiteuren qua kosten, bleek met name dat er door de verdeeldheid bij de rechters nog geen sprake was van een eenduidige regeling. Een aantal kantonrechters interpreteerden de nieuwe regels immers zo dat pas incassokosten verschuldigd zijn,  wanneer er na de veertien dagen brief nog minimaal één andere incassohandeling is verricht.

De prejudiciële vraag

Om aan de onduidelijkheid en tegenstrijdigheid een einde te maken heeft de kantonrechter in Arnhem een prejudiciële vraag voorgelegd aan de Hoge Raad:

“Dient artikel 6:96 aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertien dagen brief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertien dagen) brief nog een andere incassohandeling verricht?”

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 geoordeeld dat reeds een vergoeding voor incassokosten is verschuldigd na ontvangst van één veertien dagen brief. Verdere incassohandelingen zijn niet vereist.

In de praktijk

De uitspraak van de Hoge Raad is mijns inziens op basis van de tekst van artikel 6:96 logisch. In de betreffende tekst wordt namelijk alleen gesproken over het versturen van de 14 dagen brief en niet over andere te verrichten handelingen. Hopelijk respecteren alle kantonrechters de uitspraak zodat voor zowel schuldeisers, schuldenaren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en andere betrokken partijen duidelijk is hoe de WIK toegepast moet worden en er een einde komt aan de onduidelijkheid en tegenstrijdigheid. Alleen dan kan de invoering van de WIK er ook daadwerkelijk toe leiden dat er een eenduidige regeling gecreëerd wordt.

Dit artikel is geschreven door J. Jochems van OmniCas no cure no pay incassobureau. OmniCas staat al meer dan 15 jaar veel bedrijven bij met hun debiteurenbeleid en verzorgt tevens het debiteurenbeheer en no cure no pay incasso. Dit alles met oog voor uw relatie met uw klanten.