Tag Archives: no cure no pay incassobureau

OmniCas no cure no pay incasso sponsor van Orange Babies Golftoernooi

Op 19 september jl. heeft de Poelman Foundation het jaarlijkse golftoernooi georganiseerd op Golfclub Princenbosch te Molenschot, waarbij de opbrengt geheel ten goede komt van Orange Babies. OmniCas Incassobureau heeft zich wederom als sponsor verbonden aan het golftoernooi op Golfclub Princenbosch. Het evenement was onverminderd een groot succes met een mooie opbrengst voor Orange Babies.

OmniCas no cure no pay incassobureau hecht veel waarde aan dergelijke maatschappelijke projecten en voelt zich betrokken bij de doelstellingen van Orange Babies.

Over Orange Babies

Het voornaamste doel van Orange Babies is zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen. Orange Babies is zich bewust van de immense omvang van de aidsproblematiek. Echter: afwachten is geen optie. Daarom zetten zij zich iedere dag weer in voor de mensen die hen het hardst nodig hebben!

Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere door het bieden van voorlichting en medische hulp en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen.

Orange Babies heeft projecten in Zuid-Afrika, Zambia en Namibië, die worden gefinancierd uit inkomsten van donateurs en sponsoren. De organisatie bestaat uit een klein maar zeer toegewijd team, met goede contacten met vele bekenden uit de tv- en muziekindustrie. In samenwerking met Orange Babies heeft de Poelman Foundation zich verbonden aan zes projecten in Zambia.

Dat een relatief kleine stichting zo’n verandering teweeg heeft kunnen brengen in de denkwijze en benadering van het Aidsprobleem in Afrika zegt iets over de mensen achter Orange Babies en wij zijn er trots op daar financieel een steentje aan bij te kunnen dragen.

OmniCas Incassobureau is al meer dan 10 jaar voor veel ondernemers een betrouwbare partner in hun debiteurenbeleid en biedt verschillende diensten aan op het gebied van (buitengerechtelijke) incasso en debiteurenbeheer. OmniCas werkt op basis van no cure no pay incasso. Het inschakelen van een incassobureau is, helaas, geen overbodige luxe. Regelmatig houden afnemers zich niet aan hun betalingsverplichtingen. Met als resultaat dat ondernemers blijven zitten met niet betaalde facturen. Situaties waar niemand om vraagt, maar die wél tijd, energie én geld kosten. OmniCas ontfermt zich over uw debiteurenstand, met als resultaat dat uw cashflow verbetert, terwijl uw relatie met uw debiteur(en) geen schipbreuk behoeft te lijden.

Eindelijk duidelijkheid over de Wettelijke Incassokosten?

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad antwoord gemaakt op een prejudiciële vraag van de Rechtbank Gelderland. De vraag is gesteld om een einde te maken aan de discussie in incassoland of er buiten de 14 dagen brief bij vorderingen op particulieren nog een incassohandeling dient te worden verricht alvorens aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke incassokosten.

Hoe zat het ook alweer?

De Nieuwe Wet Incassokosten (WIK)

Sinds 1 juli 2012 is de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten wettelijk gereguleerd middels de WIK. In de WIK is opgenomen dat er minimaal één kosteloze aanmaning moet worden verzonden om aanspraak te kunnen maken op de genormeerde incassokosten.  In de wet is geregeld dat incassokosten nu bij wet afgedwongen kunnen worden en regulerend is op ondernemingen indien er onderling niets geregeld is. De wet is bedoeld om een eenduidige regeling te maken die voor alle partijen duidelijk is en tevens om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten.

De genormeerde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend via onderstaande wettelijk vastgestelde staffel:

Hoofdsom                               Incassokosten             Opmerking

Over de eerste € 2.500                         15%                 met een minimum van € 40

Over de volgende € 2.500                     10%

Over de volgende € 5.000                       5%

Over de volgende € 190.000                   1%

Boven de € 200.000                              0,5%                met een maximum van € 6.775

Één van de hoofdpunten van de wet incassokosten is dat er eerst een kosteloze 14 dagen brief verzonden moet zijn alvorens de schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen bij debiteur. Deze 14 dagen brief dient aan enkele vastgestelde eisen / voorwaarden te voldoen, zoals een termijn van 14 dagen, de hoogte van de incassokosten en of er wel of geen btw gerekend gaat worden over de incassokosten. Nadere incassohandelingen buiten de 14 dagen brief zouden niet nodig zijn.

In mijn artikel van januari 2014 heb ik reeds de invoering van de wet incassokosten geëvalueerd. Buiten de twijfel of de nieuwe wet positief heeft uitgepakt voor debiteuren qua kosten, bleek met name dat er door de verdeeldheid bij de rechters nog geen sprake was van een eenduidige regeling. Een aantal kantonrechters interpreteerden de nieuwe regels immers zo dat pas incassokosten verschuldigd zijn,  wanneer er na de veertien dagen brief nog minimaal één andere incassohandeling is verricht.

De prejudiciële vraag

Om aan de onduidelijkheid en tegenstrijdigheid een einde te maken heeft de kantonrechter in Arnhem een prejudiciële vraag voorgelegd aan de Hoge Raad:

“Dient artikel 6:96 aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertien dagen brief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertien dagen) brief nog een andere incassohandeling verricht?”

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 geoordeeld dat reeds een vergoeding voor incassokosten is verschuldigd na ontvangst van één veertien dagen brief. Verdere incassohandelingen zijn niet vereist.

In de praktijk

De uitspraak van de Hoge Raad is mijns inziens op basis van de tekst van artikel 6:96 logisch. In de betreffende tekst wordt namelijk alleen gesproken over het versturen van de 14 dagen brief en niet over andere te verrichten handelingen. Hopelijk respecteren alle kantonrechters de uitspraak zodat voor zowel schuldeisers, schuldenaren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en andere betrokken partijen duidelijk is hoe de WIK toegepast moet worden en er een einde komt aan de onduidelijkheid en tegenstrijdigheid. Alleen dan kan de invoering van de WIK er ook daadwerkelijk toe leiden dat er een eenduidige regeling gecreëerd wordt.

Dit artikel is geschreven door J. Jochems van OmniCas no cure no pay incassobureau. OmniCas staat al meer dan 15 jaar veel bedrijven bij met hun debiteurenbeleid en verzorgt tevens het debiteurenbeheer en no cure no pay incasso. Dit alles met oog voor uw relatie met uw klanten.

Het belang van betalingsvoorwaarden.

Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Zeker ook ten aanzien van de betaling. De betalingsvoorwaarden gaan over de wijze waarop en tempo waarin betaling van facturen moet plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden regelen bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen);
  • reclamatietermijn;
  • directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • het aantal termijnen en de data van opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk;
  • boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn.

Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot het betalingsgedrag van uw klanten, staat u met betalingsvoorwaarden sterker. Bij het ontbreken van betalingsvoorwaarden, kan het incasseren van openstaande facturen ernstig worden bemoeilijkt. U geeft dan immers wanbetalers als het ware ‘een stok om mee te slaan’, ook wanneer er verder geen inhoudelijk verweer is tegen uw vordering. In de praktijk komt het zelfs voor dat tijdens de gerechtelijke procedure de gevorderde kostenvergoeding door de rechter wordt afgewezen, zodat u met onverwachte en hoge kosten geconfronteerd kunt worden.

Het is uiteraard belangrijk dat de betalingsvoorwaarden juridisch correct opgesteld worden. Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn, met als consequentie dat de betreffende voorwaarden eigenlijk nutteloos zijn. OmniCas kan u helpen met het opstellen van de betalingsvoorwaarden. Indien u zich bij OmniCas no cure no pay incasso aansluit, mag u zelfs onze betalingsvoorwaarden gebruiken. U weet dan zeker dat u over juiste en juridisch correcte betalingsvoorwaarden beschikt.

Voor de geldigheid van de betalingsvoorwaarden is het noodzakelijk dat u deze kenbaar maakt aan uw klanten vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst. Dat is zelfs verplicht. Door uw klant te laten tekenen voor akkoord en ontvangst van de voorwaarden en deze onderdeel te laten uitmaken van uw offerte of contract is de ideale manier om latere discussies te voorkomen.

Het kenbaar maken van de betalingsvoorwaarden op uw website is in het huidige tijdsgewricht eveneens aan te raden. U kunt een link plaatsen op uw site naar onze voorwaarden op onze site of de betalingsvoorwaarden weergeven op uw site. De betalingsvoorwaarden zijn echter pas geldig, nadat ze op voorhand geaccepteerd zijn door de andere partij. De bepalingen van het burgerlijk wetboek gelden, wanneer dit niet het geval is.

OmniCas incasso no cure no pay

OmniCas is al jarenlang een gewaardeerde partner voor veel bedrijven en zijn een klankbord voor onze klanten op het gebied van incasso en debiteurenbeleid. Wij bieden een breed scala aan diensten aan op het gebied van het beheer van de debiteurenstand en no cure no pay incasso. Wij werken op basis van no cure no pay incasso. Tevens adviseren wij onze klanten over het herinrichten van het aanmaningstraject, om in eerste instantie te voorkomen dat een incassoprocedure noodzakelijk is. Dit doen wij onder andere door het ter beschikking stellen van concept brieven, zoals de concept 14 dagen brief en concept herinnering, het beoordelen van betalingsvoorwaarden etc.