Verschillende soorten leenwaarborgen

Als algemeen principe voor het verlenen van krediet geldt dat de financiële instelling die het krediet verschaft, hetzij een volledig vertrouwen heeft in de terugbetalingscapaciteit van de lener, hetzij waarborgen vraagt. Dit om de belangen veilig te stellen van haar spaarders, van wie zij de tegoeden belegt. Sommige waarborgen kunnen worden gevestigd zonder kosten, aan andere zekerheden zijn wel kosten verbonden.

Inschrijvingen in een openbaar register, notariskosten, schattingskosten, verzekeringspremies en bewaarloon zijn de meest voorkomende kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Net zoals er vele soorten krediet zijn, bestaan er ook vele soorten waarborgen die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden aangewend tot dekking van een kredietovereenkomst.

Waarborgen kunnen dienen om :

  • het verantwoordelijk vermogen uit te breiden (b.v. de solidaire borgstelling);
  • het verantwoordelijk vermogen te behouden (b.v. de verbintenis een onroerend goed niet te vervreemden of te hypothekeren);
  • op het verantwoordelijk vermogen een voorrecht te vestigen (b.v. de hypotheek).

De meest gebruikelijke waarborgen bij kredietverlening aan particulieren worden hieronder toegelicht.

 

1. Solidaire borgstelling

De borstelling is een overeenkomst waarbij een derde persoon (de borg) zich tegenover de financiële instelling verbindt de schuld terug te betalen als de schuldenaar in gebreke zou blijven. In principe wordt een ‘solidaire (hoofdelijke) en ondeelbare borgstelling’ gevraagd. Solidair of hoofdelijk wil zeggen dat zowel de lener als de borg(en) elk afzonderlijk voor het geheel van de schuld kunnen worden aangesproken. De ondeelbare aansprakelijkheid houdt in dat wanneer de borg overlijdt, zijn erfgenamen de borgstelling overnemen en dat elk van hen voor het geheel van de schuld kan worden aangesproken. De borg die betaalt in plaats van de schuldenaar, treedt van rechtswege in de rechten van de schuldeiser. De borgstelling wordt op een eenvoudige en kosteloze manier gevestigd bij onderhandse akte, die door de borg wordt ondertekend. De solidaire borgstelling is het typevoorbeeld van een ‘persoonlijke’ waarborg. Persoonlijke zekerheden verbinden immers een bepaalde persoon met geheel zijn vermogen, zonder dat een bepaald deel van dat vermogen als specifieke waarborg wordt genomen.

 

2. Hypotheek

Ga naar de website: Lenengeld.eu voor meer informatie omtrent online geld lenen en hypotheken

 

3. Belofte noch te vervreemden, noch te hypothekeren

Dit is een verbintenis vanwege de kredietnemer om bepaalde welomschreven onroerende goederen niet te verkopen of weg te schenken, noch ze te hypothekeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kredietverlenende instelling. Deze verbintenis wordt vastgelegd in de kredietverbintenisbrief.

 

4. Hypothecaire volmacht

Dit is een volmacht die de kredietnemer aan de kredietverlenende instelling het recht geeft om ten belope van een bepaald bedrag op één of meer welomschreven roerende goederen eventueel een hypotheek te nemen. Dergelijke volmacht wordt vastgelegd in een authentieke akte, verleden voor een notaris. Deze waarborg laat toe de hoge kosten verbonden aan een hypotheekvestiging te vermijden.

 

5. Overdracht van schuldsaldoverzekering

Bij een schuldsaldoverzekering waarborgt de verzekeringsmaatschappij de integrale uitbetaling van het uitstaande saldo van een afbetalings- of woonkrediet bij het overlijden van de verzekerde. De schuldsaldoverzekering kan worden aangegaan door de aanvrager en/of zijn of haar echtgeno(o)t(e). Het is ook mogelijk slechts een gedeelte van het opgenomen krediet te laten verzekeren. Een schuldsaldoverzekering kost vrij weinig.

 

6. Overdracht van de rechten verbonden aan een levensverzekering

In dit geval verkrijgt de financiële instelling :

– het recht op de vergoeding in geval van overlijden;

– het recht de afkoopwaarde van de polis te eisen (d.i. de reserve die werd gevormd d.m.v. de reeds betaalde premies).

De overdracht geschiedt op een kosteloze en eenvoudige wijze door het opstellen van een aanhangsel bij de polis. De verzekerde, de verzekeringsmaatschappij en de financiële instelling tekenen dit document.

 

7. Loonafstand

Wanneer een loon- of weddetrekkende een krediet aangaat, wordt in principe een afzonderlijke akte van loonafstand getekend. Deze akte is ook door de eventuele borg te ondertekenen.

Bij wanbetaling door de lener kan de financiële instelling de loonafstand in werking stellen via een bij wet voorgeschreven procedure. De werkgever zal dan het wettelijk overdraagbare deel van het loon of de wedde rechtstreeks aan de financiële instelling storten ter delging van de schuld.

Hoeveel dit wettelijk overdraagbare deel bedraagt, hangt af van het totale bedrag van het nettoloon. Hierbij dient wel opgemerkt dat bepaalde inkomsten zoals gezinsbijslagen, bestaansminima enz. echter niet vatbaar zijn voor overdracht.